Company regulations ​

תקנון החברה​

כללי

חברת דניאל תיירות אינה נושאת באחריות על עיכוב/שינוי בזמני הטיסות. במקרה של ביטול/עיכוב/שינוי בטיסות/רכבות אין החברה תישא בהוצאות נוספות שיגרמו כמו לינה/אוכל וכו'. הוצאת דרכון ובדיקת תוקפו באחריות הנוסע בלבד

מחירים

מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ , תעריפי הטיסות ,ושיעורי ההיטולים בארץ.

כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל , לרבות שינוי בשערי המט"ח ותעריפי בטיסות, אשר התווספו טרם תשלום תמורת הטיול על ידי הנוסע , תחול על הנוסע בלבד .

במקרה שיחול שינוי במחיר "תוספת היטל הדלק" הנגבה ע"י חברות התעופה יחולו ההוראות שלהלן :
במקרה של עליה במחיר הדלק על פי דרישת חברת התעופה שתיכנס לתוקפה לפני שהנוסע שילם תהיה
החברה רשאית לחייב את המטייל בהפרש הכספי שצריך לשלם . במקרה שהחברה תאלץ לחייב אז תינתן
אפשרות לנוסע אפשרות לבטל את הזמנתו בתוך יום אחד מיום ההודעה שניתנה לנוסע על התוספת,
ובתנאי שלא נעשה כרטוס לטיסה , אם במידה נעשה כרטוס לטיסה והנוסע בכל זאת רוצה לבטל תהיה החברה רשאית לחייב את הנוסע על דמי ביטול מלאים.

דמי ביטול על טיסות :


בכל טיפול בבקשת דמי ביטול יגבו דמי הרישום ללא קשר כמה זמן נותר עד הטיסה ,נוסע אשר ירצה לבטל את השתתפותו בטיול יצטרך להודיע 31יום לפני הטיול ויזוכה במחיר ששילם פחות דמי הרישום. דמי עמלה עבור הביטול .
אם הנוסע ירצה לבטל בתוך 31יום יחויב ב 50אחוז. ואם 14יום לפני הטיול יחויב על כל הסכום .

זיכויים והחזרים :

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו.
לאחר יציאה מהקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספיים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא ישתתף הנוסע מכל סיבה שהיא , לרבות סיור ,קטע מהסיור , או מסלול בו לא נסע , ארוחות שלא נוצלו , בתי מלון , כניסה לאתרים וכיו"ב .

השתתפות בטיול :

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול , או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול, וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה ,

כמו כן רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק השתתפות נוסע בטיול , אם לדעתה המשך השתתפות פוגעת או מפריעה למהלכו התקין של הטיול , במקרה של הפסקת השתתפות של נוסע בטיול כאמור החברה תחזיר לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששלום על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו

כאמור , על הנוסע להודיע לחברה בטרם הרשמתו על כל מגבלה פיזית או נפשית או בריאותית , שיש בה כדי להכביד או להקשות על השתתפות של נוסע רגיל , ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי בחוק חוזה הביטוח במידה ולא יעשה כן , רשאי מלווה הקבוצה למנוע ממנו להשתתף בפעילות מסוימות אשר בהתאם לשיקול דעתו של מלווה הקבוצה , במקרה כזה , לא יהיה זכאי הנוסע לקבל החזרים כלשהם ,

נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה מהם תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון , כל תקלה או הוצאה שתגרם ממצבו הרפואי או
הנפשי של הנוסע , תחול על הנוסע בלבד , לא תתקבלנה טענות נוסעים בנידון

תוכנית הטיול :

קיימת אפשרות שמסלול הטיול ישתנה והכל בהנחיית מלווה הקבוצה וקיימת אפשרות שיתכנו שינויים במספר ובסדר הימים והביקורים , כפי שמופיעים בתוכנית הטיול המקורית .

ביצוע טיול וצירוף קבוצות :

חברת " דניאל תיירות " תהיה רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה, לרבות אם מספר נרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול , החברה תודיע לנוסע על ביטול הטיול כאמור לעיל , זמן סביר 10ימים לפני מועד הטיול.
חופשה מהנה!!

flight